-


-

-نمیدونم چی چی ^^-
-
--
Image result for $
-
دیشب زدم کانال4..
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
خودشون زده بودن کانال 3 فوتبال میدیدن !!!
-
بیام شهرت چکارمیکنی؟

غذامیدی (0.0%)

جای خاب میدی (0.0%)

میکشمت (12.5%)

نمیذارم بیای (12.5%)

بگردیم (12.5%)

گمشو بیرون (12.5%)

پارتی (0.0%)

بیاولی پیشم نیا (50.0%)

تعداد کل نظرات : 8
1 - غذامیدی (0.0%)
2 - جای خاب میدی (0.0%)
3 - میکشمت (12.5%)
4 - نمیذارم بیای (12.5%)
5 - بگردیم (12.5%)
6 - گمشو بیرون (12.5%)
7 - پارتی (0.0%)
8 - بیاولی پیشم نیا (50.0%)
مشاهده پست‌های بیشتر