جملات زیبا فلسفی

هیچوقت در محل کار درمورد مشکلات خانوادگی ات صحبت نکن