جملات زیبا فلسفی

راکفلر : شکست بیش از موفقیت آموزنده است. کسی که هیچ گاه اشتباه نمیکند، هرگز به جایی نمیرسد