جملات زیبا فلسفی

این شمایید که تصمیم میگیرید از اتفاقی عصبانی بشوید یا نه