جملات زیبا فلسفی

ناپلئون :دردها و رنجها فکر انسان را قوی می کند