جملات زیبا فلسفی

قبل از اینکه ازدواج کنید حداقل شش ماه نامزد باشید