جملات زیبا فلسفی

خورشید باش که اگر هم بخواهی به کسی نتابی، نتوانی