-
-

(شعر کوردی باترجمه ی فارسی)


خویشکه خاصکم کرده وارکم----- اصیل ونجیب وفادارکم


خواهر خوبم ای تو که کرد میمانی اصیل و نجیب و وفادار هستی


خویشکه خاصکم تو شیره ژنی-- هم دایه ی کاوه و هم دایه ی منی


خواهر خوبم تو شیر زن هستی هم دایه کاوه و هم دایه من هستی


خویشکه خاصکم لکی یا لری--- سنجاوی گوران جافی کلهری


خواهر خوبم لک یا لر - سنجاوی - جاف یا کلهری هستی (از لهجه های زبان کردی هستن)


خویشکه تو دایه ی نیشتمانمی-- شیره ژنه کی کردستانمی


خواهرم تو دایه ی خاک و وطنم هستی تو شیر زن کرد زبان هستی


خاص خود بناس و با اصالتی----- هم خاون ایمان هم نجابتی


خوب خودت را بشناس هم صاحب ایمان و هم نجابت هستی


به آرایشد زلف و شانه بو--------- نه رنگ و روغن ده س بیگانه بو


بگذار آرایشت زلف و شانه باشد نه اینکه از رنگ و روغنهای دت غربی ها استفاده کنی


خو تو رژیدگه ی پروردگاری-------- نه محتاج رنگ و نه وه نگاری


خوب تو آرایش شده به وسیله پروردگار هستی محتاج به آرایش نیستی


جمالی خاصه خدا داده بو------- بی رنگ وریا صاف و ساده بو


زیبایی خوب است که خدا داده باشه بدور از رنگ و ریا و ساده باشه


خویشکه خاصکم کرده وارکم----- اصیل ونجیب وفادارکم


خواهر خوبم ای تو که کرد میمانی اصیل و نجیب و وفادار هستی


خویشکه خاصکم لکی یا لری--- سنجاوی گوران جافی کلهری


خواهر خوبم لک یا لر - سنجاوی - جاف یا کلهری هستی (از لهجه های زبان کردی هستن)


خویشکه تو دایه ی نیشتمانمی-- شیره ژنه کی کردستانمی


خواهرم تو دایه ی خاک و وطنم هستی تو شیر زن کرد زبان هستی


لباسد بیلا فرم وطن بو ------ لایق وه خوشی وه زماون بو


بگذار لبسهایت مانند لبسهای وطنت باشد لایق مجالس شادی باشد


سوزه یقه دوز بالا پوشد بو---- کالای بیگانه فراموشت بو


(سوزه یقه دوز = نوعی پوشش کردی) لباس کردی بپوش کالاهای خارجی را فراموش کن


له چگ شل بکه وه ریو شنی شال---- تا بوده پرچین نمای خط وخال


روسریت را طوری ببند که محافظ زیبایی صورتت باشد


خویشکه خاصکم کرده وارکم----- اصیل ونجیب وفادارکم


خواهر خوبم ای تو که کرد میمانی اصیل و نجیب و وفادار هستی


خویشکه خاصکم لکی یا لری--- سنجاوی گوران جافی کلهری


خواهر خوبم لک یا لر - سنجاوی - جاف یا کلهری هستی (از لهجه های زبان کردی هستن)


خویشکه تو دایه ی نیشتمانمی-- شیره ژنه کی کردستانمی


خواهرم تو دایه ی خاک و وطنم هستی تو شیر زن کرد زبان هستی
-
یـه سلـآمـم بکنـیـم بـه بهـــآر

.
.
سلـآم وحـشــی

چـتـه ؟؟!
یـه روز ادآی تابستونو درمیاری
فردآیـی زمـستـون--
-
/
نتیجه تصویری برای ترول های سال95-96


--
.
.
.
یا هیچکس نمیتونه انجامش بده
یا منم میتونم
-

پارسال مداح جوگیر شده بود درحین مراسم روضه خوانی:
.
.
.
.
.
.
.
.
آی خانومی که التماس دعاداشتی گفتی :
۲۰ساله بچه دارنمیشی
خداشاهده امشب تاحاملت نکنم
نمیزارم ازاین مجلس بیرون بری...!
-
وقتی من بمیرم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد . . .
نه جایی به خاطرم تعطیل میشود . . .
نه در اخبار حرفی زده میشود . . .
نه ته خیابانی بسته میشود . . .
ونه در تقویم اسمم نوشته میشود . . .
تنها موهای مادرم کمی سپید میشود . . .
اقواممان چند روز آسوده از کار میشوند . . .
عشقم بعد از مدتی با خندهایش در آغوش دیگری مرا از یاد میبرد . . .
و دوستانم بعد از خاکسپاری موقع خوردن غذا آرام آرام خندهایشان شروع میشود .
و من تنها گور کنی را خسته میکنم و
مداحی را که الکی از خوبی های نداشته ام میگوید و اشک میریزد.
مشاهده پست‌های بیشتر