-
دوستان اینجا کسی تحصیل کرده تو حیطه مهندسی با شه یا غیر اون اگ هس بگویید نیاز کمک هس،سپاس
-

برای سکوتت ارامش می خواهم برای لبخندت دسته گلی معطر برای دلت . اقیانوس ارام
-

کامنت  پیلیززز داغون شدم این دیدم
کامنت پیلیززز داغون شدم این دیدم
-

ببین باهام چ کردی....


--

تنهایی انتخابم نبود...
اجبارم شد...
-
-

بیست وچهار ما زندانی ب جرم جوانی
مشاهده پست‌های بیشتر