جملات زیبا فلسفی

هیچوقت به یک مرد نگو موهایش در حال ریختن است. خودش این را می داند

اطلاعات این صفحه تنها برای دوستان قابل نمایش است!